27

Darjeeling ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Faridpur ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Ganjam ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Gaya ... ... ...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Goa ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

1

...

1

Godavari (Madras) ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

Hoogly ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Homeless ... ... ...

2

...

2

...

1

1

...

...

...

...

1

1

...

...

...

2

2

4

Howrah ... ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

2

2

Jaipur (Rajputana) ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Jalpaiguri ... ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

2

2

Jassere ... ... ...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Manbhum ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

1

1

Midnapore ... ... ...

1

1

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

2

Monghyr ... ... ...

1

1

2

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

2

3

Muzaffarpur ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Nadla ... ... ...

2

...

2

1

...

1

...

...

...

...

1

1

...

...

...

3

1

4

Nepal ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Not known ... ... ...

2

...

2

1

1

2

...

...

...

...

1

1

...

1

1

3

3

6

Palamau ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

1

1

2

Patna ... ... ...

2

1

3

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

1

4

Puri ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Purnea ... ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

Rajshahi ... ... ...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Ranchi ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

1

3

4

...

1

1

3

4

7

Rangpur ... ... ...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Salem (Madras) ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

1

1