27

Darjeeling ... ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

Dinajpur ... ... ...

1

1

2

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

1

3

Gaya ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Goa ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

1

...

1

Homeless ... ... ...

...

1

1

3

...

3

...

...

...

...

1

1

...

...

...

3

2

5

Howrah ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

1

1

Hooghly ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Jalpaiguri ... ... ...

2

...

2

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

...

3

Jaspur State ... ... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

1

...

1

Khulna ... ... ...

2

...

2

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

...

3

Manbhum ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Midnapar ... ... ...

3

...

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

...

3

Mirzapur ... ... ...

...

...

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Manghyr ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Muzaffarpur ... ... ...

1

...

1

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Mymensingh ... ... ...

4

...

4

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5

...

5

Nadia ... ... ...

2

1

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

1

3

Nepal ... ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Noakhali ... ... ...

2

...

2

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

...

3

Pabna ... ... ...

2

...

2

1

1

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

1

4

Palaman ... ... ...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Patna ... ... ...

1

...

1

1

...

1

...

...

...

...

1

1

...

...

...

2

1

3

Rajshahi ... ... ...

1

...

1

1

...

1

...

...

...

...

1

1

...

...

...

2

1

3

Ranchi ... ... ...

7

3

10

...

1

1

...

...

...

1

4

5

...

...

...

8

8

16

Rangpur ... ... ...

...

...

...

2

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

2

Santal Parganas ... ...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

...

1

Saran ... ... ...

...

1

1

...

...

...

...

...

...

...

1

1

...

...

...

...

2

2